پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

صدقه به کافر

اخص

صدقه مضاعف به ذمی
به لحاظ خویشاوندی:
صدقه به ذمی خویشاوند، صدقه به ذمی غیرخویشاوند

وابسته

صدقه به حربی، صدقه کافر، کافر ذمی

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 271
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 191
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 91
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 132
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 130
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 377
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه 66
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 117، 133
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 222