پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام فقهی وقف بر کافر و صدقه به کافر توسط مسلمان ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 239