پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صدقه ( عام )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تَصدُّق، صدقات

اعم

عطیه در حیات، عقد لازم ( فقه )

اخص

صدقه برای سلامتی امام زمان (عج)، صدقه به قصد هدیه، صدقه در روز، صدقه در شب، صدقه قبل از سفر، صدقه مظالم، صدقه معاطاتی، صدقه هدیه
به لحاظ احکام تکلیفی:
صدقه حرام، صدقه مباح، صدقه مستحب، صدقه مکروه، صدقه واجب ( فقه )
به لحاظ اطلاق:
صدقه غیر مطلق، صدقه مطلق
به لحاظ متصدق به:
صدقه از مال محبوب، صدقه به وزن موی سر فرزند، صدقه جوایز ظالم، صدقه خاکه زرگری، صدقه رهن، صدقه غیر منقول، صدقه قربانی، صدقه گوشت قربانی، صدقه لقطه بعد تعریف، صدقه مجهول المالک، صدقه مشاع، صدقه مشفوع، صدقه منقول، صدقه وقف
به لحاظ متصدق علیه:
صدقه برای اموات، صدقه به اهل تسنن، صدقه به بیگانه، صدقه به خویشاوند، صدقه به سائل، صدقه به سید، صدقه به علما، صدقه به غنی، صدقه به فقیر، صدقه به کاسب، صدقه به کافر، صدقه به مؤذن، صدقه به مؤمن، صدقه به مدیون، صدقه به معتاد، صدقه به موالی آل محمد ( ص )، صدقه به همسایه، صدقه مولی به مکاتب
به لحاظ متصدق له:
صدقه از زنده، صدقه از فرزند، صدقه از میت
به لحاظ متصدّق:
صدقه زوجه، صدقه سید، صدقه غنی، صدقه فضولی، صدقه فقیر، صدقه کافر، صدقه محجور علیه، صدقه مدیون
به لحاظ موجب:
صدقه برای ادای مستحب، صدقه برای ادای واجب، صدقه برای دفع بلا، صدقه ترک نماز نافله یومیه، صدقه هنگام خوف از دشمن، صدقه هنگام خوف از سلطان
به لحاظ نوع:
بخشش جاه، توسعه نفقه خانواده، جهد مقل ( فقه )، کلام نرم، منحه
به لحاظ وقت:
صدقه بعد از حج، صدقه در حج، صدقه در عید غدیر، صدقه در عیدین، صدقه در ماه رمضان، صدقه روز جمعه، صدقه روز عرفه، صدقه روز هفتم ولادت، صدقه قبل از حج، صدقه قبل از درخواست، صدقه قبل از نماز باران، صدقه هنگام سفر، صدقه هنگام نماز حاجت
به لحاظ پنهان و آشکار:
صدقه آشکار، صدقه پنهانی

وابسته

آیه صدقه، آیه مسارعه، احتساب صدقه، احکام صدقه، استشفا به صدقه، اعلان صدقه، اقباض صدقه، ایجاب و قبول صدقه، بیع صدقه، تبدیل پول صدقه، ترک صدقه، تصرف در صدقه، تقدیم خویشاوند، تملک مجدد صدقه، خمس صدقه، دعا بعد صدقه، رجحان صدقه، رجوع از صدقه، زکات صدقه منذور، شرایط صدقه، صدقه وقف، ضمان از فقیر، عامل صدقات، عجله در صدقه، عدم منت به صدقه، فضیلت صدقه، قبض صدقه، قبض و اقباض صدقه، قسم بر صدقه، قسم به صدقه، قسمت صدقه، قصد قربت در صدقه، کفاره عاجز، کوچک شمردن صدقه، لزوم صدقه، متصدق علیه، متصدّق، متعاقدان صدقه، مرگ ناذر صدقه، مستحبات صدقه، مستحق صدقه، نذر صدقه، نماء صدقه، وصیت به صدقه، وکالت در صدقه، وکیل در صدقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه صدقه ( عام ) به زیرصفحه صدقه ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجوبة الاستفتاءات (عربی) جلد 2 : صفحه 271
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 271
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 255
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 191
 • الکافی فی الفقه : صفحه 324، 325
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 302
 • المهذب جلد 2 : صفحه 85
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 323
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 90
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 131
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 66، 117
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 222