پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صید با سگ کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صید با سگ تعلیمی کافر

اعم

احکام کفار ( فقه )، صید با سگ شکاری

وابسته

صید کافر با سگ مسلمان، کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه صید با سگ کافر به زیرصفحه صید با سگ کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 44، 45
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 161
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 85، 111، 244، 269
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 11، 55، 108، 133
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 48
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 38