پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صید حیوان دریایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صید بحری

اعم

صید ( مصید )

وابسته

حیوان دریایی، خمس صید دریا، صید حیوان خشکی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 267
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 19، 79، 95، 97، 109، 151
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 49
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2377