پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ضحایا"واژه زیر را بکار ببرید:

قربانی ( عمل )