پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان بالمعنی الاخص

وابسته

خمس ( عمل )، ضمان از فقیر، ضمان حق شرعی، ضمان زکات

منابع

  • الفقه جلد 51 : صفحه 162
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 28، 29
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 152
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 111
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 57
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 156، 188
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2400
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 304، 330
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 256، 275