پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طاغی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ظالم ( فقه )