پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طغیانگر"واژه زیر را بکار ببرید:

ظالم ( فقه )