پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

طلاق و ظهار حائض: از شرایط صحّت طلاق طهارت زن از حیض است؛ بنابر این، طلاق دادن زن حائض باطل است؛ مگر آنکه غیر مدخوله یا حامله باشد یا شوهرش پس از آمیزش با وی در حال پاکی به سفر رود و پس از گذشت مدتی که به طور عادت زن در آن مدت از طهر پیشین به طهر دیگر انتقال می‏یابد، او را طلاق دهد. در سه مورد یاد شده طلاق صحیح است هرچند در ایام حیض واقع شده باشد.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 400

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، طلاق ( فقه )

اخص

طلاق با ظهور حیض، طلاق حایض قبل از غسل

وابسته

حایض ( فقه )، حیض ( فقه )، حیض بعد از طلاق، طلاق زن مجهول الحال، طلاق غیر حایض، طلاق غیر مدخول، طلاق نفسا، طلاق وکیل، طهارت مطلقه از حیض ( فقه )، محرمات حایض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طلاق حایض به زیرصفحه طلاق حایض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=223

 • الانتصار : صفحه 306
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 384
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه (30-31)
 • الفقه جلد 69 : صفحه 260
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 56
 • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 5
 • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 464، 715، 835
 • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1249، 1330، 1541
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 8 : صفحه 175
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 326
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 193
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 54
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 327
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 238
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 116
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 73، 263، 281، 416
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 3
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 400
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 269
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 65
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 337، 338
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 18
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 240، 241
 • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 301