پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت آب

وابسته

آب جاری، طهارت آب راکد، نجاست آب جاری

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 201
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 14
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 135
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 90
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 12
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 187