پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت آب

وابسته

آب کُر، آب معتصم، طهارت آب قلیل، نجاست آب کُر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت آب کُر به زیرصفحه طهارت آب کُر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 244
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 135
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 165
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 13
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 186