پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

طهارت اشیای قابل نفوذ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت اشیای غیر قابل نفوذ به زیرصفحه طهارت اشیای غیر قابل نفوذ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 126