پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دیدگاه فقهای امامیه درباره شرایط طهارت با آب ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 1 صفحه 288