پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

به قول مشهور، در پاک شدن چیز نجس به آب قلیل (--» آب قلیل) ، و به قول برخی حتی در آب کر (--» آب کر) و جاری (--» آب جاری) انفصال غساله شرط است 1 (--» غساله).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 705

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

آب قلیل، انفصال غساله، حوض ( فقه )، طهارت با آب کثیر، فشار در تطهیر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 127
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 376
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 705
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 11
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 15