پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، طهارت با آب

وابسته

آب نجس، طهارت با آب پاک، نیم خورده خوک، نیم خورده سگ، نیم خورده کافر

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 149
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 289
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 81
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 15
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 189
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 280
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 21