پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

آب مضاف، طهارت با آب مطلق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت با آب مضاف به زیرصفحه طهارت با آب مضاف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 278
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 81
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 142
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 129