پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

آب گرم شده با خورشید بعد از برودت هم دارای همین حکم است.

اعم

طهارت با آب، مکروهات

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 130
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 330
  • ریاض المسائل جلد 1 : صفحه 76
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 15
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 186
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 59
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 291
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 22
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 1 : صفحه 162