پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طهارت ضروری"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت اضطراری