پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

طهارت کف کفش با زمین، کفش

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 54
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 51