پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طواف نسا

وابسته

حج مرد، طواف نسای زن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 453
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 410
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 604
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه (27-28)، 348