پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

صفات ( فقه )

اخص

سوء ظن ( فقه )، ظن به اعلمیت، ظن به فتوای مجتهد، ظن حاصل از قول اهل خبره
به لحاظ ظان:
ظن تابع به افتراق، ظن تابع به مصاحبت، ظن قاضی
به لحاظ متعلق:
ظن به حدث، ظن به دخول وقت نماز، ظن به طهارت، ظن به قبله، ظن به قیمت ارش، ظن به محاذات کعبه، ظن به مسافت شرعی، ظن به نجاست، ظن در مسافت شرعی، ظن در نماز
به لحاظ نوع:
حسن ظن ( فقه )

وابسته

احتمال، اعتماد به ظن، سهو ( فقه )، شک ( تردید )، طهارت امام جماعت، علم ( فقه )، قسم ظنی، قضاوت به ظن، نسیان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن ( فقه ) به زیرصفحه ظن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 178
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 288