پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظُهر

وابسته

روایات قامت و قامتین، زوال خورشید، شاخص، وقت نماز ظهر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهر شرعی به زیرصفحه ظهر شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 423