پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظهور فسق شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تبین فسق شاهد

اعم

احکام شهادت، ظهور خلاف در قضاوت

وابسته

حدود ( خاص )، شهادت فاسق ( فقه )، فسق شاهد، قضاوت به شهادت، نقض حکم

منابع

  • الفقه جلد 88 : صفحه 49
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 313
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 113
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 430، 514
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 162
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 71