پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

احمق ( فقه )، رضاع از عاقل، سفیه ( فقه )، عقل ( قوه ادراک )، قتل مأمور عاقل، لواط عاقل، مجنون ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عاقل ( فقه ) به زیرصفحه عاقل ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 441