پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عبادات مالی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبادات متوقف بر مال، عبادت مالی ( فقه )

اعم

عبادات بالمعنی الاخص

اخص

خمس ( عمل )، زکات ( عمل )، عبادت مالی دو سر

وابسته

آیات عبادات مالی، صحت عبادت مالی، عبادات بدنی، مال ( فقه )، نیابت در عبادت مالی، وصیت به واجب مالی، وکالت در عبادات مالی، وکیل در عبادات مالی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عبادات مالی به زیرصفحه عبادات مالی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?cmd=cards_desc&id=464&keyword=&jeld1=%7Bjeld1%7D&jeld2=%7Bjeld2%7D&date1=%7Bdate1%7D&date2=%7Bdate2%7D&show_title=&show_page=no

  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 144