پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عجوزه"واژه زیر را بکار ببرید:

زن سالخورده