پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

برائت ( فقه )، تمایز خمس با مالیات، خمس ( عمل )، مالیات ( فقه )

منابع

  • جلد www.pasokhgoo.ir جزء node : صفحه 93536