پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عدم وقف تکبیرة الاحرام"واژه زیر را بکار ببرید:

وصل تکبیرة الاحرام