پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عدم ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فقدان، نبود ( فقه )

اعم

صفات ( فقه )

اخص

عدم امکان استقبال، عدم حرص به دنیا، عدم شبهه در حق فاعل، عدم قابلیت لقطه بر تعریف، عدم کلام در استخاره، عدم کمک مؤمن، عدم کنترل ادرار، عدم کنترل مدفوع
به لحاظ احیا و موات:
عدم اقطاع موات، عدم تحجیر موات، عدم مملوکیت موات
به لحاظ اذان و اقامه:
عدم تفرق صف نماز جماعت، عدم فاصله بین اذان و نماز، عدم فاصله بین اقامه و نماز، عدم کلام در اذان، عدم کلام در اقامه
به لحاظ ارث:
عدم تقارن مرگ زوجین، عدم حاجب در توارث غرقی، عدم حضور مورث، عدم وارث در ضمان جریره، عدم وارث مسلمان، عدم ولای عتق
به لحاظ اعمال مسافر:
عدم اقامت ده روز دایم السفر، عدم خروج از حد ترخص، عدم زیادی سفر بر حضر، عدم سفر به مسافت، عدم قصد اقامت ده روز، عدم قصد عبور از وطن، عدم قصد قطع سفر
به لحاظ اقرار:
عدم تکذیب مقرله، عدم حجر مقر به سرقت، عدم منازع در نسب مقربه
به لحاظ امرونهی:
عدم تأثیر امر و نهی، عدم عذر تارک معروف، عدم عذر فاعل منکر، عدم قدرت بر امر و نهی
به لحاظ تیمم:
عدم آب، عدم امکان استعمال آب، عدم مانع در استعمال آب وضو، عدم مانع در تیمم
به لحاظ حج:
عدم اخذ پوست قربانی حج، عدم اشتغال ذمه نایب، عدم امکان حج موصی از بلد، عدم حج واجب، عدم کفایت اجرت حج نیابتی، عدم کفایت ترکه برای حج، عدم معذوریت نایب حج، عدم وقوف در جمره عقبه
به لحاظ حدود:
عدم ابوت جانی، عدم ابوت سارق، عدم اضطرار سارق ( فقه )
به لحاظ حق زوجین:
عدم تعلق حق غیر بر مال زوج، عدم تمکین زوجه، عدم قصد لذت خواستگار، عدم مانع از نکاح، عدم معصیت زوج، عدم نکاح حاضنه
به لحاظ حق ماره:
عدم افساد میوه، عدم قصد میوه درخت، عدم کراهت مالک میوه
به لحاظ روزه:
عدم بقای بر جنابت تا صبح، عدم بی هوش روزه دار
به لحاظ سیاسات:
عدم امکان تشریح کافر، عدم اهمال در حضانت، عدم تجاوز از مدت بارداری، عدم حجر مدعی، عدم حضور شاهد اصل، عدم حضور ولی دم، عدم ضرر به مقتصّ، عدم غصبیت غنیمت، عدم مفسده در تصرف ولی، فقدان مالک بعد از غصب
به لحاظ شرایط نماز:
عدم تجافی زن در سجده، عدم حضور قلب در نماز، عدم ما یسجد علیه
به لحاظ شرط:
عدم تنافی شرط با مقتضای عقد، عدم شرط فاسد در مسابقه، عدم شرط فاسد در مهادنه
به لحاظ صدقه:
عدم اذیت به صدقه، عدم اسراف درصدقه، عدم حجر متصدق
به لحاظ ضمان:
عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم افلاس مضمون له، عدم سفاهت ضامن، عدم سفاهت مضمون له
به لحاظ طهارت:
عدم تغییر آب در اثنای شستن، عدم خاک برای خاک مالی
به لحاظ عبادات:
عدم عاملیت حیوان
به لحاظ لباس نمازگزار:
عدم اجزای حرام گوشت در لباس نمازگزار، عدم اجزای مردار در لباس نمازگزار، عدم پوشش حریر بر مرد نمازگزار، عدم پوشش طلا بر مرد نمازگزار
به لحاظ متعاقدان:
عدم افلاس مالک مضاربه، عدم حجر حواله پذیر، عدم حجر کفیل، عدم حجر متسابقان، عدم حجر متعاقدان اجاره، عدم حجر محتال، عدم حجر محیل، عدم حجر مصالح
به لحاظ محل عمل:
عدم شتر در کفاره، عدم شتر در نذر، عدم قربانی، عدم گاو در کفاره، عدم گاو در نذر، عدم وجدان قربانی مستحب
به لحاظ معاملات:
عدم اتهام قیمت گذار، عدم اسقاط شفعه، عدم اشتراط تاخیر، عدم تعقیب مبطل در صیغه طلاق، عدم حجر در متعلق قسم، عدم حرمت سبب عتق، عدم حضور شریک شفعه، عدم حضور مال مدیون، عدم خروج ثمره مساقات، عدم خودکشی موصی، عدم زیادی عوض از مهریه، عدم ظهور ثمره مساقات، عدم عوض برای عتق کفاره، عدم قبض ثمن، عدم قبض مبیع، عدم لحن در ایجاب و قبول بیع، عدم وجوب عمل بر عامل، عدم وصیت به اکثر از ثلث، عدم وصیت زوجه به کفن معین
به لحاظ مکان نماز:
عدم بلندی مواضع سجده نماز، عدم پستی مواضع سجده نماز، عدم تساوی مکان زن و مرد نمازگزار، عدم تنگی مکان نماز، عدم نجاست مسری مکان نماز
به لحاظ نماز جماعت:
عدم بلندی مکان امام جماعت، عدم تقدم ماموم از امام، عدم حایل بین امام و ماموم، عدم فاصله امام و ماموم، عدم مامومیت امام
به لحاظ نماز جمعه:
عدم پیری نمازگزار جمعه، عدم حریت نمازگزار جمعه، عدم نماز جمعه دیگر
به لحاظ نماز خوف:
عدم احتیاج به تفریق سپاه اسلام، عدم ایمنی از حمله دشمن
به لحاظ نماز میت:
عدم بلندی بین میت و نماز گزار، عدم حایل بین میت و نمازگزار، عدم فاصله نمازگزار از میت
به لحاظ وضو و غسل:
عدم تنگی وقت غسل، عدم تنگی وقت وضو، عدم ضرر غسل، عدم مانع در اعضای وضو
به لحاظ وقف:
عدم تعلق حق غیر بر موقوف، عدم وقف بر گناه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عدم ( فقه ) به زیرصفحه عدم ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 191