پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عده حایض

وابسته

حایض صاحب عادت، حیض بعد از طلاق، دعوی در عادت مطلقه، طُهْر، عده مسترابه، قرء ( پاکی از حیض )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 25 : صفحه 398
  • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه (241-245)
  • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1464، 1586
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 8 : صفحه 78
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 818
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 219
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 179، 461
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 217