پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عدوّ"واژه زیر را بکار ببرید:

دشمن ( فقه )