پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عرب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

أعراب

اعم

انسان ( فقه )

اخص

عرب ذمی
به لحاظ قومیت:
بنی امیه، بنی تغلب، بنی عبد الشمس، بنی نوفل

وابسته

امامت عرب، جزیه بر عرب، رضخ به اعراب، غنیمت به اعراب، قصد اقامت در خانه‌های اعراب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرب به زیرصفحه عرب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 477