پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، عرق حیوان

وابسته

حیوان نجاست خوار، سواری حیوان نجاست خوار، طهارت آب چاه از عرق شتر نجاست خوار، نجاسات ( فقه )

منابع

 • الفقه جلد 76 : صفحه 62
 • المقنع : صفحه 421
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 256
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 119
 • تحریرالوسیله : صفحه 119
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 165
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 284
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 71، 78
 • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 123
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 181
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 343
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 322
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 123
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (417-418)، (418-419)