پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، عمره

وابسته

حج إفراد استیجاری، حج استیجاری، حج تمتع استیجاری

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 448
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 167