پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عهده"واژه زیر را بکار ببرید:

ذمه ( مقر معنوی دین )