پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اعم از شرعی وعرفی و لغوی است.

مترادفات

از واژه «غصب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اغتصاب

اعم

سیاسات

اخص

غصب از نائم، غصب اموال کفار توسط بغات، غصب با نهادن ثمن در محل
به لحاظ اشاعه و قسمت:
غصب مشاع، غصب مقسوم
به لحاظ اشتراک غاصب:
غصب اشتراکی، غصب انفرادی
به لحاظ تعمد:
غصب عمدی، غصب غیر عمدی
به لحاظ دین مغصوب منه:
غصب از کافر، غصب از مسلمان
به لحاظ شخص و نوع بودن مغصوب منه:
غصب اموال مساجد، غصب اموال مشاهد، غصب خمس، غصب زکات، غصب موقوفات
به لحاظ مباشرت:
غصب تسبیبی، غصب مباشری
به لحاظ مثلی و قیمی:
غصب قیمی، غصب مثلی
به لحاظ محجوریت غاصب:
غصب کودک، غصب مجنون
به لحاظ محجوریت مغصوب منه:
غصب از سفیه، غصب از کودک، غصب از مجنون
به لحاظ مغصوب:
غصب حق ( فقه )، غصب غیر قابل تملک، غصب مال ( فقه )، غصب مبیع، غصب ودیعه
به لحاظ نوع:
غصب تعاقبی، غصب حکمی، غصب طرفینی

وابسته

آب غصبی، احکام غصب، اضطرار به غصب، اقرار به غصب، بذر غصبی، بلد غصب، بینه غصب، تصرف در خون غیر، جبیره غصبی، جریده غصبی، حرمت غصب، خوردن از ظرف غصبی، خیمه غصبی، دعوی در غصب، دیوار غصبی، ذبح با آلت غصبی، رنگ غصبی، زراعت با بذر غصبی، زکات مغصوب، سعی با کفش غصبی، سعی با لباس غصبی، سعی با مرکوب غصبی، شهادت به غصب، شهادت ناشنوا به غصب، شهادت و قسم به غصب، ضمان غصب، ظرف غصبی، غاصب، فرش غصبی، کفش غصبی، مغصوب ( فقه )، مغصوب منه، مکان غصبی، نماز جاهل غصب، هیزم غصبی، ورود غیر عدوانی در ملک غیر، وضو بعد از غضب، وکالت در غصب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غصب ( فقه ) به زیرصفحه غصب ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=221index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 11
 • الفقه جلد 78 : صفحه 8، 9، 10، 24
 • الفقه جلد 86 : صفحه 224
 • القواعد الفقهیة جلد 10 : صفحه 390
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 59
 • المهذب جلد 1 : صفحه 434
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 31 : صفحه 228
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 261
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 144
 • تحریرالمجله جلد 2 : صفحه (5-9)، 109
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه (102-103)
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 172
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 562
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 159
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 491
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 191
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 206
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه 7
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 165
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 325
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 107، 145
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 154
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 405
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 5
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 480
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 380
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 491
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 145
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 4، 10
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 287
 • مواهب الجلیل جلد 7 : صفحه 306