پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «غیبت شونده ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مغتاب(مفعول) ( فقه )

اعم

انسان باب سیاسات

وابسته

استغفار برای غیبت شونده، حلالیت از غیبت شونده، غیبت ( فقه )، غیبت کننده ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غیبت شونده ( فقه ) به زیرصفحه غیبت شونده ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 5 : صفحه 202
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 340
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 136