پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

گناهکار

اخص

ربا خوار، روزه خوار، ریا کار، زناکار، ساحر، سارق ( فقه )، شارب مسکر، ظالم ( فقه )، غیبت کننده ( فقه )، فاسق متجاهر، فحاش، قَوّاد، کذّاب، لواط کننده، ملوط ( فقه )، نبش کننده قبر

وابسته

اذان فاسق، اشهاد فاسق، اطعام فاسق، اعانت فاسق، اقتدا به فاسق، اقرار فاسق، التقاط فاسق، امامت فاسق، امر و نهی فاسق، اِخبار فاسق، تزویج فاسق، توبه فاسق ( فقه )، حاکم فاسق، زکات به فاسق، شفعه فاسق، شهادت بر شهادت فاسق، عادل ( فقه )، غذای فاسق، غیبت فاسق، فسق ( فقه )، قضاوت فاسق، کفاره به فاسق، منع وعاظ فاسق توسط ولی امر، نکاح با فاسق، نماز فاسق بر میت، نماز میت فاسق، هَجو فاسق، وصیت به فاسق، وقف بر فاسق، وکالت فاسق، وکیل فاسق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فاسق ( فقه ) به زیرصفحه فاسق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 13 : صفحه 99
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 140