پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره فاصله تولد امام حسین علیه السلام با امام حسن مجتبی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 19 صفحه 363

حدیث امام زین العابدین علیه السلام درباره فاصله تولد امام حسین علیه السلام با امام حسن مجتبی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 19 صفحه 361

دیدگاه اسماء بنت عمیس خثعمی ،-40ق درباره فاصله تولد امام حسین علیه السلام با امام حسن مجتبی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 19 صفحه 363

فاصله اقامه نماز( مقابل اذان ) با اذان ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 7

فاصله زن نمازگزار از امام جماعت در حدیث امام محمد باقر علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 9

فاصله صفوف نماز جمعه در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 27

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره فاصله آتش آسمانی با ذاکران ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 175