پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فاصله، مستحبات نماز

وابسته

وقت نماز نافله صبح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 35