پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جمعه، فاصله

وابسته

عدم نماز جمعه دیگر، نماز جمعه ( فقه )

منابع

  • البیان : صفحه 103
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 669
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 236
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 245
  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 286
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 292
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 87