پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فتح ذرایع ، منابع:

الاصول العامة للفقه المقارن صفحه 407

دیدگاه اصولیون اهل سنت درباره فتح ذرایع ، منابع:

الاصول العامة للفقه المقارن صفحه 415

دیدگاه اصولیون شیعه درباره فتح ذرایع ، منابع:

الاصول العامة للفقه المقارن صفحه 415