پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فرزند مرتدّ: فرزندی که پیش از ارتداد پدر و مادر یا یکی از آنان

به دنیا آمده یا نطفه اش منعقد شده باشد، در حکم مسلمان است، لیکن اگر بالغ شود و اسلام را نپذیرد، در این که مرتدّ فطری است یا ملّی، اختلاف است. چنان چه نطفه اش از پدر و مادر مرتدّ منعقد شده باشد، در حکم مرتدّ است 23؛ گر چه برخی هر دو احتمال یعنی در حکم کافر یا در حکم مسلمان بودن وی را داده‌اند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 341

اصطلاح‌نامه

اعم

فرزند کافر

وابسته

مرتد ( فقه )

منابع

 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 495
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 556
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 616
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 192
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 184
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 341
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 311
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 854
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 576
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 329
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 328
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 28
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 112