پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فرض(ارث)"واژه زیر را بکار ببرید:

ارث ( استحقاق )