پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فروش سلاح به دشمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع سلاح به دشمن

اعم

فروش سلاح

اخص

فروش سلاح به کافر

وابسته

دشمن ( فقه )

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 166
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 166
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 211
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 152
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 112
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 259
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 496
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 8
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 28
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 13
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 730
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 134، 149
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 438
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 42
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 92
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 59
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه (72-73)