پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فریضه زکات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصیل ( فریضه )

اعم

احکام زکات

وابسته

تبدیل فریضه زکات، زکات ( عمل )، زکات ( عین )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 89
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 132
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 135
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 538
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 107
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 124