پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، فسخ عقد ( فقه )

وابسته

اسباب فسخ اجاره، انفساخ اجاره، حج استیجاری، خیار در اجاره، مرگ مستاجر، نماز استیجاری، نیابت استیجاری حج

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 244
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 271
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 309
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 294
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 92
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 108
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 67