پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، فسق ( فقه )

وابسته

اعلان فسق امام جماعت، امامت جماعت، عدالت امام جماعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فسق امام جماعت به زیرصفحه فسق امام جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 277
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 504
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 2
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 282
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 268، 269
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 1756
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 94