پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آثار علمی کاشانی ، محمد بن مرتضی ،-1115ق درباره فقه ( حوزه اصلی ) ، منابع:

آیینه حقایق نما (در اسرار عبادات و اخلاق) جلد 1 صفحه 30

تاریخچه فقه ( حوزه اصلی ) ، منابع:

آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 203

تعریف فقه ( حوزه اصلی ) ، منابع:

منیة المرید فى ادب المفید و المستفید صفحه 374

ارزش علم کلام و علم اخلاق و فقه ( حوزه اصلی ) ، منابع:

جامع السعادات جلد 1 صفحه 144